Sipoonkorven metsämanner

Kuva Ismo Tuormaa

Sipoonkorven metsämanner

Sipoonkorpi on lähes 7 200 hehtaarin laajuinen metsien ja viljelysmaiden muodostama alue, joka sijaitsee Helsingin ja Vantaan kaupungin sekä Sipoon kunnan mailla. Sipoonkorven metsämanner on noin 4 600 hehtaarin kokoinen, poikkeuksellisen laaja Helsingin seudulla säilynyt metsäalue (Honkanen 2006). Sipoonkorven alueella on kaikkiaan 17 lampea ja pikkujärveä. Suunnittelualueelle sijoittuu kolme lampea: Stortrsäk, Gumböle träsk ja idässä Hältingträsk. Eduskunta hyväksyi lain Sipoonkorven kansallispuistosta 2.3.2011. Suomen 36. kansallispuisto perustettiin toukokuun 1.pvä 2011 ja se kattaa alueen nykyiset, valtion omistuksessa olevat luonnonsuojelualueet, yhteensä 1 857 ha. Perustetulla kansallispuistolla suojellaan luontoarvoiltaan kansainvälisesti merkittäviä eteläisen Suomen metsä-, kallio-, suo- ja perinneympäristöjä. Sipoonkorven lajistossa on tavattu noin 100 uhanalaista tai silmällä pidettävää lajia.

 Sipoonkorven kansallisesti arvokas linnustoalue, FINIBA, on kooltaan 20,2 km², josta kolme neljännestä sijoittuu kansallispuistoalueelle. Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa kartoitti vapaaehtoistyönä Sipoonkorven FINIBA -alueen kesällä 2008. Kartoitus keskittyi ns. arvolajeihin, joista manittakoon mm. Helsingille uutena, jo kadonneena lajina metro. Kaikkiaan arvolajeja (maa- ja kosteikkolajit) kartoitettiin 60 lajia. Maakunnallisesti arvokas lintualue kattaa koko Sipoonkorven metsämantereen (Ellermaa 2011).

 Suomen kaikkia matelija- ja sammakkoeläinlajeja pidetään taantuvina. Sipoonkorvesta voi kuitenkin löytää kaikki manner-Suomessa elävät neljä matelijalajiamme: uhanalaisen rantakäärmeen (VU), silmälläpidettävän vaskitsan (NT), kyyn ja sisiliskon. Vaarantuneeksi luokiteltu rantakäärme on havaittu suunnittelualueelle sijoittuvan Storträskin lammen ympäristössä (Honkanen 2006).

 Sipoonkorpi on erittäin suosittua virkistysaluetta, jota käyttävät monet harrastajaryhmät, mm. hiihtäjät, suunnistajat, metsästäjät, harrastuskalastajat, retkeilijät, marjastajat, sienestäjät ja ratsastajat (Honkanen 2006). Sipoonkorven alueella käy nykyisin noin 40 000 retkeilijää vuodessa (Helsingin kaupunki 2011).

Lähdeviitteet:

Ellermaa, M. 2011: Maakunnallisesti tärkeät lintualueet ja niiden tunnistaminen Uudellamaalla. Tringa 4/2010-1/2011. s. 140-175.

Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto 2011: Sipoonkorpi ja Östersundom. Suunnittelun lähtökohtia. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluviraston selvityksiä 2011. Luonnos 24.2.2011. (pdf)

Honkanen, J. 2006: Sipoonkorpi. Luontoselvitys ja nykyinen virkistyskäyttö. Sipoonkorven virkistyskäytön kehittäminen (pdf)