Östersundomin Natura 2000-alueet

Kuva Ismo Tuormaa

Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet, Natura 2000 –alue (FI10065)

 Suunnittelualueelle sijoittuvat Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet muodostavat Natura 2000 -verkoston, joka sijoittuu kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin alueelle. Alue koostuu neljästä erillisestä osa-alueesta:

  1. Mustavuoren, Porvarinlahden, Labbackan ja Kasabergetin alue
  2. Bruksviken
  3. Torpviken
  4. Kapellviken

Alueen kokonaispinta-ala on 355 ha, josta on suojeltu noin 150 ha. Alue koostuu matalista merenlahdista ja niiden rantaluhdista ja -niityistä sekä kallioisista mäistä, joiden rinteillä on lehtokasvillisuutta. Labbackalla ja etenkin Mustavuorella lehto- ja kalliokasvillisuus on kallioperän vuoksi rehevää ja edustavaa (www.ymparisto.fi). Mustavuoren ja Labbackan lehtoalueet kuuluvat valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan (Jokinen ja Yrjölä 2010). Mustavuori ja siihen liittyvä Kasaberget on myös luokiteltu valtakunnallisesti ja Labbacka maakunnallisesti arvokkaaksi kallioalueeksi. Ne ovat myös erittäin arvostettuja virkistysalueita (Husa ja Teeriaho 2004).

 Natura-alueen suojeluperusteena ovat sekä lintu- että luontodirektiivit. Mustavuoren lehto, Labbackan ja Kasabergetin kallioalueet sekä Östersundomin lintuvedet muodostavan erittäin edustavan erilaisten luontotyyppien muodostaman kokonaisuuden, jossa tavataan Suomessa uhanalaisia luontotyyppejä (mm. kosteat lehdot) sekä kymmenen luontodirektiivin luontotyyppiä: boreaaliset lehdot, Fennoskandian metsäluhdat, puustoiset suot, Itämeren boreaaliset rantaniityt, kostea suuruohokasvillisuus, alavat niitetyt niityt, Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet, laajat matalat lahdet, vaihettumis- ja rantasuot, kasvipeitteiset silikaattikalliot, sekä lähteet ja lähdesuot (Heinonen 2011). Vastaavanlainen luontotyyppien monimuotoisuus löytyy Kirkkonummen Medvastö-Stormossenin Natura-alueelta, jonka pinta-ala on yli kaksinkertainen.

 Östersundomin lintuvedet ovat kuuluneet kansalliseen lintuvesiohjelmaan vuodesta 1982. Umpeen kasvavat, rehevärantaiset merenlahdet edustavat luontotyyppiä, joka vaatii suunnitelmallista hoitoa säilyttääkseen monipuolisen kasvillisuuden ja lintulajiston. Östersundomin lintuvesille on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelmat kaksi kertaa (Koskimies 1998, Yrjölä 2005 (julkaisematon luonnos)). Valitettavasti Helsingin kaupunki ei ole kuluvina vuosina osoittanut määrärahoja alueiden hoitoon ja kunnostukseen. Suunnitelmallinen ja ohjattu harrastus-, retkeily- ja opetustoiminta on mahdollista toteuttaa alueella vaarantamatta Natura-alueen luonnonsuojeluarvoja (Koskimies 1998, Yrjölä 2005).

Lähdeviitteet:

Heinonen, M. 2011: Luontodirektiivin luontotyypit Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet –Natura-alueella: liitosalue. (pdf)

Husa, J. ja Teeriaho, J. 2004: Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudellamaalla. Alueelliset ympäristöjulkaisut 350.

Koskimies, P. 1998: Östersundomin lintuvesien käyttö- ja hoitosuunnitelma. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 17/98.